I første fase av prosjektet ble det jobbet aktivt med å lande et fornuftig ambisjonsnivå for skolen, slik at vi sammen kunne sikre en gjennomførbar, bærekraftig løsning som vil gagne brukerne av Åsnes barneskole gjennom hele byggets livsløp.

HENT Future

Future er HENT sitt konsept for bærekraftig prosjektutvikling og realisering av byggeprosjekter. Avhengig av prosjektets størrelse, budsjett og ambisjonsnivå, vil fremgangsmåten for bærekraftig prosjektutvikling og prosjektering være forskjellig for hvert prosjekt. Future er en materialisering av HENT sin samlede kompetanse på bærekraftige løsninger og gir et hvert HENT-prosjekt et skreddersydd rammeverk for bærekraftig prosjektgjennomføring.

Redusert energiramme

Både skolebygget og Mestringsbygget ved Åsnes barneskole skal ha en energiramme som er redusert med 30 % sammenliknet med forskriftskravet til energiramme. Ett byggs energiramme viser hvor mye energi man vil trenge for å varme opp eller kjøle ned bygningskroppen, uavhengig av hva slags energikilde man har i bygget. Dette gjør at Åsnes barneskole vil ha en energigjerrig klimaskjerm som vil være energiøkonomisk selv om det i fremtiden skulle være ønskelig å endre på energiforsyningen.

I tillegg til 30 % reduksjon i energirammen, som er et svært ambisiøst mål i seg selv, skal skolebygget tilfredsstille kravene til passivhus. Passivhusstandarden setter krav til blant annet varmetapstallet i klimaskjermen, spesielt vinduer og dører. I tillegg stilles det her krav til maksimalt oppvarmings- og kjølebehov i bygget.

Reduksjon i klimafotavtrykk fra materialbruk

Utslippene fra materialbruken i de nye skolebyggene skal reduseres med 30 % sammenliknet med et referansebygg. Klimagassutslippene fra materialene beregnes ved hjelp av livsløpsanalyser for hvert enkelt produkt (EPD) og inkluderer produksjon, transport og levetiden til materialene. Dette målet vil oppnås blant annet ved bruk av bæresystem i tre i mestringsbygget, bruk av lavkarbonbetong klasse A der det er mulig og generelt utstrakt bruk av produkter i tre i utvendig og innvendig kledning.

Utover klimagassregnskapet for nye tilførte materialer til byggene, er det også et fokus på ombruk på dette prosjektet. Vinduer fra bygg som rives vil kartlegges for giftige stoffer og eventuelt inkluderes i bygging av drivhus på skolens tomt.

Avfallsreduksjon

Prosjektet har et mål om at avfallsgenereringen på byggeplass ikke skal være over 30 kg/m2 BTA. HENT vil sørge for at det foreligger en plan for avfallsminimering foran hver prosjektfase som følges opp fra innkjøp av materialer og tjenester til byggeplassen.

I tillegg til avfallsreduksjonen vil avfallet som genereres ha en sorteringsgrad på hele 90 %. Dette vil redusere klimagassutslippene og ressurstap fra byggeplassen betraktelig.

Livsløpskostnader (LCC)

Når man beregner kostnadene på et byggeprosjekt er det viktig å ikke kun fokusere på innkjøpskostnaden, men også ta levetiden på produktet og hvor lett det er å vedlikeholde samt hvor ofte det må vedlikeholdes. En LCC er dermed et godt verktøy for å få med alle kostnadsaspektene ved et produkt over hele levetiden. Beregning av livsløpskostnader kombinert med klimagasspåvirkninger over livsløpet er medtatt i betraktningene ved valg av større materialposter som for eksempel kledning. På denne måten får man et bygg som ikke serverer overraskende kostnader for kommunen i det det tas i bruk.